Timothy Tai

被神挪走的肿瘤

April 30, 2013 // 0 Comments

30 April 2013 by Timothy Tai CM –   当Chris Wong,一位砂捞越男生遇上一位台湾女生,Mandy [...]

容忍我们无法容忍的人

April 29, 2013 // 0 Comments

29 April 2013 by Timothy Tai CM-   “我已经不能忍受这个人了!他就是这样地 _______ (填充)!”您是不是也曾经说过这些话呢? [...]

在耶稣里,何为卓越?

March 26, 2013 // 0 Comments

26 March 2013 by Timothy Tai-   在近期的电影‘Oz the Great and Powerful’里的其中一幕,小马戏团里有一位名叫Oscar [...]