Rev Dr Jai Kumar

每周灵粮

November 1, 2013 // 0 Comments

1 Nov 2013 by Rev.Dr. Jai Kumar –    人总是把新酒装在新皮袋里 (马太福音 9:17)   为上帝的工作预留空间 [...]

离开旷野!

August 13, 2013 // 0 Comments

13 Aug 2013 by Rev Dr Jai Kumar –   “摩西乐意和那人同住;那人把自己的女儿西坡拉给了摩西作妻子”(出埃及记 [...]

每周灵粮

August 12, 2013 // 0 Comments

12 August 2013 by Rev. Dr. Jai –     “因为贪财是万恶之根。…” (提摩太前书 [...]
1 2