Jim Mclaughlan

异象的能力

March 30, 2015 // 0 Comments

30 March 2015 by Kim Yung CM –   “拥有从神而来的异象,还有神国度成就在地上的异象是至关重要的。” Jim Mclaughlan [...]

神的应许

November 26, 2014 // 0 Comments

26 Nov 2013 by Kim Yung CM-   Jim Mclaughlan,一位经常来访马来西亚的牧师于2014年11月9日在梳邦C3 [...]