Christian Post

被遗忘的父母

June 10, 2014 // 0 Comments

10 June 2014 by Adeline Lum CM-   当我在默想圣经中所记载的“爱”时,我才发现原来爱的意义是如此地美(哥林多前书 13:4-7)。 [...]

乔伊斯·梅尔:爱能改变一切

April 8, 2014 // 0 Comments

8 April 2014 –    你是否愿意并预备好行走在爱的道路上?如果是这样的话,那么你需要知道这需要培养和承诺。 [...]
1 2 3 4